Casa Corpului Didactic Botoşani

Istoric

"Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.


Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.


Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011."


Casa Corpului Didactic Botoşani continuă activitatea primei asociaţii a învăţătorilor din Botoşani din 1920. Asociaţia a avut sediu propriu, o "casă a şcoalelor", care a fost desfiinţată în urma "reformei învăţământului" din 1948.


După 1964 prin legea nr.6/1969 privind Statutul personalului didactic, se înfiinţează "casele corpului didactic - instituţii cu caracter metodic din învăţământul de cultură generală, profesional şi tehnic". În aceste condiţii, în 1970 s-a constituit Casa Corpului Didactic Botoşani, activitatea ei încetând în 1986 printr-un ordin abuziv al regimului comunist.


În anul 1990, Casa Corpului Didactic s-a reînfiinţat. După reînfiinţare se editează primele buletine informative al CCD, periodice transformate în revistele Mentor XXI şi Formarea continuă – experienţe şi opinii şi volumele Experienţe educaţionale.


Sediile în care şi-a desfăşurat activitatea au fost: clădirea Inspectoratului Şcolar din str. Nicolae Iorga nr. 28 (până în 1990), clădirea din str. Cuza Vodă nr. 12 (până în 2006) şi sediul propriu, de pe Bd. Mihai Eminescu nr. 40 (din 2006 până în prezent).


Oferta de programe şi servicii se reînnoieşte şi se diversifică permanent deoarece scopul este să ţinem cont de cererea cadrelor didactice, de nevoile de formare din şcoli.


Prioritare sunt cursurile şi seminariile care se organizează pe teme de interes ca: management educaţional, curriculum şi evaluare, consiliere şi orientare, deontologie profesională, tehnologii informaţionale, management de proiect, metode active de învăţare, educaţie incluzivă, didactică aplicată etc.


Casa Corpului Didactic Botoşani are editura proprie încă din anul 2003, Luceafărul, care a editat lucrări ale cadrelor didactice botoşănene, inclusiv volumul anual "Experienţe educaţionale".


Promovarea proiectelor de parteneriat şcolar internaţional de tip Erasmus+ reprezintă o sferă de interes foarte importantă. În acest context, acordăm consultanţă şi sprijin şcolilor care au proiecte în derulare, de asemenea elaborăm şi implementăm proiecte de acest tip pentru cadre didactice şi formatori asociaţi. 

Misiune

Casa Corpului Didactic Botoşani îşi reconfigurează şi adaptează modalităţile de dezvoltare profesională a personalului din învăţământul preuniversitar pentru a-şi îndeplini rolul de promotor al schimbării şi inovaţiei pedagogice prin valorificarea şi valorizarea resurselor  umane, materiale, curriculare, instituţionale, parteneriale şi financiare de calitate în context naţional şi european. 

Viziune

În contextul actual al pandemiei și al realității obiective de mediu și social,  CCD Botoșani își menține tendința aplicării politicilor educaţionale europene şi naţionale privind  domeniul formării continue a personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic din învăţământul preuniversitar  prin aplicarea de proiecte și  programe  naţionale/ internationale cu scopul:

Valori

Educaţia este privită ca factor strategic al dezvoltării de perspectivă. De aceea urmărim ca în aceşti ani să încadrăm învăţământul botoşănean pe direcţia trecerii de la societatea de tip industrial la societatea de tip postindustrial, informaţională, intelectuală şi cultural-intensivă, bazându-ne pe forţa creatoare a intelectualităţii care are un rol esenţial în această tranziţie.


Casa Corpului Didactic Botoşani îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale puternice, care asigură un cadru propice pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.  Prin diversitatea activităţilor, CCD se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar botoşănean în contextul european. 


Casa Corpului Didactic Botoşani prin statutul ei şi natura sa profesională promovează  în  mod deliberat valori, drepturi şi libertăţi general-umane, printre care: respectul individului şi al individualităţii, dreptul la şanse egale, dreptul la proprietate intelectuală, libertatea cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării, dreptul la asociere. Acceptarea responsabilităţilor individuale în promovarea şi exersarea acestor drepturi, valori şi libertăţi presupune onestitate, demnitate, toleranţă, auto-control şi participare activă şi directă.


Principii ce stau la baza activităţii CCD Botoşani:


Strategia formării şi dezvoltării resurselor umane este punctul de pornire al tuturor politicilor şi măsurilor de restructurare şi modernizare a CCD Botoşani. Drept urmare, activităţile proiectate ţin cont de  profesionalismul şi competenţa celor implicaţi, dar şi de angajarea tuturor factorilor educaţionali şi sociali. Printr-un dialog deschis şi permanent, prin angajare puternică, ne propunem să  oferim programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar botoşănean, de înaltă eficienţă şi performanţă.